TEVÉKENYSÉGEK

SEZNAM DEJAVNOSTI


1. A néprajzi hagyományok rekonstruálása és publikálása a folklór és a néptánc területén

Itt a már létező, elsősorban id. Horváth Károly és Vajda József gyűjtéseiből rekonstruáljuk a göcseji illetve a muramenti tánchagyományt, a kutatás eredményeit kiadványban és DVD lemez formájában tesszük közzé.

1. Rekonstrukcija in publikacija etnografskih tradicij na podro?ju folklore in ljudskega plesa.

Tukaj rekonstruiramo plesno tradicijo pokrajine Göcsej in pokrajine vzdol? Mure v prvi vrsti iz ?e obstoje?e zbirke st. Karla Horvátha, in Józsefa Vajde, rezultate raziskave bomo objavili v publikaciji ter v DVD formatu.

2. Kurzusok szervezése a rekonstruált tánchagyományból

A magyar és szlovén területen egyaránt tánckurzust szervezünk a rekonstruált táncanyagból, amelynek menete a következő:

 • alapozó kurzus (a néptánc tájegységre jellemző közös alaplépéseinek megtanítása)
 • a saját tánchagyomány megtanulása (Göcsej illetve Muravidék )
 • a partner terület tánchagyományának megtanulása (Göcsej illetve Muravidék)

2. Organizacija te?ajev v obliki rekonstruirane plesne tradicije

Tako bomo na mad?arskem in slovenskem obmo?ju enako, na podlagi rekonstruiranega plesnega gradiva organizirali plesni te?aj, ki se bo odvijal po naslednjih korakih:

 • osnovni te?aj (u?enje skupnih osnovnih korakov, ki so zna?ilni za obmo?je regije dolo?enega ljudskega plesa)
 • u?enje lastne plesne tradicije (Göcsej oziroma Pomurje)
 • u?enje plesne tradicije partnerskega obmo?ja (Göcsej ali Pomurje)

3. Táncházak szervezése

A táncházakban lehetőség nyílik a kurzusokon elsajátított folklóranyag gyakorlására, elmélyítésére a tánccsoportban résztvevőknek, illetve a tánccsoporton kívüli célcsoport itt is megismerkedhet a rekonstruált anyaggal, így nem csak nézőként, hanem gyakorló elsajátítóként is megismerheti ősei szellemi örökségének egy szeletét.

3. Organizacija plesnih hi?

V plesnih hi?ah se udele?encem plesnih skupin na osnovi folklornega znanja, ki so ga pridobili na te?aju ponuja prilo?nost za poglabljanje le tega in za izvajanje prakti?nih plesnih vaj, oziroma se lahko tudi ciljna skupina izven plesne skupine seznani z rekonstruiranim gradivom, tako ni udele?ena le kot gledalec, ampak se lahko tudi v prakti?ni obliki seznani z enim del?kom intelektualne dedi??ine na?ih prednikov.

4. Workshopok szervezése az elért eredményekről

A workshopokon a kurzusvezetők és a kurzusokon résztvevők számolnak be a rekonstrukció és gyűjtés eredményeiről, illetve a kurzusok aktuális állásáról. Ezen a fórumon meghívást kapnak és előadnak a néptáncos szakma dunántúli és muravidéki reprezentánsai, hogy a kutatás és rekonstrukció elemeit párhuzamosan beillesszük a dunántúli és muravidéki táncdialektus nyelvébe azonos és megkülönböztető jegyeivel együtt. A workshopok szakmai megállapításait publikáljuk országos táncszínházi kiadványokban és a terasz.hu kulturális portálon.

4. Organizacija delavnic (workshopov) o dose?enih rezultatih

Na delavnicah vodje te?aja in udele?enci te?aja poro?ajo o rezultatih rekonstrukcije in zbiranja, oziroma o trenutnem stanju te?ajev. Predstavniki stroke ljudskega plesa iz Podonavja in Pomurja bodo vabljeni predavatelji tega foruma, ki ga organiziramo z namenom, da bomo elemente raziskave in rekonstrukcije z njegovimi enakimi in razlikovalnimi zna?ilnostmi skupaj vzporedno vklju?ili v jezik plesnega dialekta Podonavja in Pomurja. Strokovne ugotovitve delavnic bodo objavljene v nacionalnih strokovnih publikacijah plesnih hi?, in na kulturnem portalu terasz.hu.

5. Best practise szervezése

A kurzusokon megtanult táncok, hagyományőrző játékok színpadi bemutatója. Az elkészült „legjobb gyakorlatokat” DVD formájában tesszük közzé.

 A kurzusokon résztvevők évente egyszer színpadi formában bemutatják az egész évben tanult folklór anyagot.

5. Organizacija dobre prakse (Best Practice)

Na te?aju nau?eni plesi so gledali?ki prikaz ohranjanja tradicije v obliki plesne igre. Pripravljene oblike "najbolj?e prakse" bodo objavljene v DVD formatu.

 udele?enci te?aja bodo enkrat letno na gledali?kem odru predstavili folklorno gradivo, ki so se ga u?ili skozi leto.

6. Táncszínházi produkciók létrehozása

Ebben a tevékenységben háromféle produkció készül.

 • A legvirtuózabb táncosokból álló kamaracsoport produkciója, mely több rövidebb koreográfiából áll.
 • Az elkészült produkciókat DVD formájában tesszük közzé.
 • A kurzusokon résztvevőket összefogó tematikus táncszínházi bemutató, mely a térség egy-egy történelmi-irodalmi- néprajzi szempontú történését járja körül színpadi eszközökkel. Az elkészült produkciókat DVD formájában tesszük közzé.
 • Kortárs dráma bemutatója hivatásos színészekkel, nagyszínházi bemutató, amely tartalmilag a két terület (Göcsej, Muravidék) sajátos élethelyzet-problémáit dolgozza fel, zenéjében pedig a fent említett területek zenei hagyományára épít.

6. Ustanovitev produkcij plesnih hi?

V tej dejavnosti bodo izdelane produkcije treh vrst. Produkcija komorne skupine najbolj virtuoznih plesalcev, ki je sestavljena iz ve? kraj?ih koreografij.

 • skupna tematsko plesno gledali?ka predstavitev udele?encev te?ajev, ki s pomo?jo gledali?kih resursov prikazuje po en-en dogodek iz regije iz literarno-zgodovinske in etnografske perspektive.
 • Gledali?ko-glasbena predstava (Musical Theatre show), ki v bistvu vsebinsko obdela svojstvene ?ivljenjske probleme dveh podro?jih (Göcsej in Pomurje), v glasbi pa se opira na glasbeno tradicijo zgoraj omenjenih podro?ij.
 • Pripravljene produkcije bodo objavljene v DVD formatu.
 • Predstavitev sodobne drame z profesionalnimi igralci bi bila veliko gledali?ka predstava, ki bi vsebinsko obravnavala specifi?ne probleme ?ivljenjskih razmer na dveh obmo?jih (Göcsej, Pomurje), na glasbenem podro?ju pa bo temeljila na glasbeni tradiciji zgoraj omenjenih obmo?ij.

Kapcsolat


LARTIS Nonprofit Kft.

8900 Zalaegerszeg, Belsőszeg u 30.

TEÁOR szerinti besorolása: 85.20
Cégjegyzékszám: 20 09 069672
Adószám: 20395085-2-20 


Közérdekű adatok
Lartis Kft © Minden jog fenntartva